Inžinierska činnosť

Ponúkame Vám naše služby v konaniach so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, hlavne:

  • zabezpečujeme vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská,
  • zastupujeme investorov pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní,
  • zabezpečujeme podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).
  • pripravujeme konanie na výber dodávateľa stavby,
  • realizujeme stavebný dozor